EASY SNOWY IN HOKKAIDO 6D4N BY XW (มีฟรีเดย์ พักคิโรโระ)

หมวดหมู่: JAPAN

EASY SNOWY IN HOKKAIDO

6 วัน 4 คืน

วันแรก

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

23.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์ ของสายการบิน Nok Scoot (XW) พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ – มิตซุย เอ้าท์เลท – คิโรโระ สกีรีสอร์ท

04.00 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ โดยเที่ยวบินที่ XW146 สายการบิน Nok Scoot

12.15 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง สำคัญมากประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารประเภทเนื้อสัตว์ พีช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนอาจมีโทษปรับ (เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ช.ม.)

นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เลท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกและแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับ Collection ต่างๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่นต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าสำหรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
สมควรเวลานำท่านเข้าสู่โรงแรม คิโรโระ สกีรีสอร์ท

 
 
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยร้านอาหารของโรงแรมพร้อมขาปูยักษ์ 
หลังอาหารให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การแช่น้ำแร่ร้อนช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดี และยังช่วยให้ผิวพรรณดีอีกด้วย

ค่ำ
พักที่ Kiroro Ski Resort หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม

คิโรโระ สกีรีสอร์ท – เมืองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – Duty Free Shop – เมืองซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
อิสระให้ท่านได้เก็บความประทับใจกับ คิโรโระ สกีรีสอร์ท ซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทที่ดีที่สุด และยังเป็นสถานที่หลักที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่องดัง “เรื่องแฟนเดย์ แฟนกันแค่วันเดียว” มีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับลานสกี
ท่านสามารถร่วมกิจกรรมที่มีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เช่น เล่นสกี, สโนว์บอร์ด, สโนว์โมบิล, กระดานเลื่อนหิมะ หรือ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่าเพื่อสั่นกระดิ่งคู่รัก (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์,ค่าเครื่องเล่นต่างๆ และกอนโดล่าขึ้นชมระฆัง)

ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและปริมาณหิมะในช่วงเวลานั้น**

 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าเจริญรุ่งเรืองในฐานะที่เป็นเมืองค้าขายในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึง 20 เยี่ยมชม คลองโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมโอตารุ คลองสายวัฒนธรรมอันมีเสน่ห์ชวนให้ค้นหา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์แห่งวีถีชีวิต 2 ฝั่งคลองที่ยังคงความเป็นญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นเมืองที่มีบรรยากาศสุดโรแมนติก รวมรวมถึงการตกแต่งของบ้านเมืองนั้น ส่วนใหญ่ได้ถูกออกแบบเป็นสไตล์ตะวันตกเนื่องจากในอดีต เมืองโอตารุ ได้รับอิทธิพลมาจากการทำการค้าระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศในแถบยุโรป

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วโอตารุ แหล่งทำเครื่องแก้วที่มีชื่อเสียงที่สุด ชมความสวยงามของแก้วหลากสีสันดังอยู่ในโลกของจินตนาการ แหล่งเครื่องแก้วชื่อดังของ โอตารุ และยังมีเครื่องแก้วหลากหลายให้ท่านชื่นชม และเลือกซื้อได้ เมืองนี้มีชื่อเสียงในด้านการทำเครื่องแก้วต่างๆ 

.

นำท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ร้าน Duty Free ให้ท่านได้ซื้อสินค้าของฝากราคาถูก อาทิ เช่น เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ โฟมล้างหน้าชาเขียวและข้าวญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF 5GF และ 6GF หรือวิตามินบำรุงร่างกายอย่าง NATTO สารสกัดจากถั่วหรือน้ำมันตับปลาฉลาม เป็นต้น

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนูบุฟเฟต์ปิ้งย่างและขาปูยักษ์แบบไม่อั้น พลาดไม่ได้กับปูทาราบะ และปูซูไว ราชาปูแห่งเกาะฮอกไกโด

ค่ำ

พักที่ Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

โมอายแห่งฮอกไกโด – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – ตลาดปลาโจไก – โรงงานช็อคโกแลต – ช้อปปิ้งถนนทานุคิโคจิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านชม โมอายแห่งฮอกไกโด Makomanai Takino Reien และ Hill of the Buddha หรือ เนินแห่งพระพุทธเจ้า เป็นเนินเขาล้อมรอบรูปปั้นพระพุทธรูปมีความสูงถึง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ล้อมรอบจะค่อยๆลาดลงเป็นเนิน หากมองจากด้านนอกจะเห็นเศียรพระพุทธรูปโผล่พ้นมาเพียงเล็กน้อย และมีโซนโมอาย ตั้งอยู่ตรงทางเข้า และยังมี Stonehenge จำลองเล็กๆ อีกด้วย (รวมค่าเข้าชมพระพุทธเจ้า)นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ตลาดสดขนาดใหญ่ที่สุดของซัปโปโร เป็นศูนย์กลางตลอดขายปลีกและขายส่งที่สำคัญของเมือง ที่รวบรวมอาหารทะเลสดๆจากทั่วทุกแห่งของฮอกไกโดมาไว้ให้เลือกซื้อ เลือกชิมมากมาย
นำท่านเที่ยวชม Chocolate Factory โรงงานช๊อคโกแลตที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่อคือ Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น ทำให้คุกกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลตอย่าง Shiroi Koibito มีรสชาติอร่อยกลมกล่อมี่สุดจนกระทั่งกลายมาเป็นของฝากยอดนิยมของเกาะฮอกไกโดนั่นเอง (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมภายในโรงงาน)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า

นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว ย่านช้อปปิ้งชั้นนำที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ของชาวญี่ปุ่น ย่านความเจริญอันดับหนึ่งของมหานครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านอิสระเลือกชมสินค้ามากมาย ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะชมคือ ร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างภายในร้านจะขายในราคาเพียง 100 เยนเท่านั้น ซึ่งท่านสามารถหาซื้อของฝากได้ในราคาสบายกระเป๋า
***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน***
 

ค่ำ

พักที่ Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่ห้า

อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลินเพลินในการช้อปปิ้งย่านซัปโปโร โดยมีไกด์แนะนำในวันฟรีเดย์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย โดยไกด์จะช่วยแนะนำการเดินทางให้แก่ท่าน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
แนะนำสถานที่เที่ยว

          - JR TOWER เจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุดในซัปโปโร ตั้งอยู่ติดกับ สถานีเจอาร์ ซัปโปโร เป็นทั้งห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ และศูนย์อาหาร มีร้าน BIG CAMERA จำหน่ายกล้องดิจิตอล, เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์,ร้าน100เยน,ร้าน UNIQLO ขายเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น,ร้าน MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครื่องสำอางอาคาร JR TOWER มีจุดชมวิวตั้งอยู่ที่ชั้น 38 เรียกว่า T38 (Tower Three Eight) ที่ระดับความสูง 160 เมตร จึงมองเห็นทิวทัศน์เหนือเมืองซัปโปโรได้กว้างไกลสวยงามทั้งกลางวันกลางคืน โดยเฉพาะยามค่ำคืนจะมองเห็นทีวีทาวเวอร์ตั้งอยู่กลางสวนโอโดริ โดยมีแสงไฟจากกลุ่มตึก ย่านซูซูกิโนะ ส่องสว่างที่จุดกลางเมืองติด ๆ กันมีตึก ESTA ซึ่งที่ชั้น 10 เป็นศูนย์รวมร้านราเมน ซึ่งมีอยู่ประมาณ 10 ร้าน ให้เลือกชิมอร่อยไม่แพ้ตรอกราเมนในย่านซูซูกิโน่

          - ถนนทานุคิโคจิ แหล่งช้อปปิ้งสตรีทชื่อดังของฮอกไกโด เดินทางสะดวกสามารถนั่งรถไฟใต้ดินได้ ภายในแบ่งเป็นตรอก 7 ตรอก มีสินค้าให้ได้เลือกมากมายหลากหลายชนิด ทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ ร้านขายของที่ระลึก รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมมากมาย รวมแล้วกว่า 200 ร้านค้า

          - ตลาดปลานิโจ แหล่งอาหารทะเลสดของเมืองซัปโปโร ซัปโปโรเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด และเรียกได้ว่าเป็นหัวใจของฮอกไกโดเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ขาดไปไม่ได้ในโปรแกรมเที่ยวฮอกไกโด ที่นี่มี “ตลาดปลานิโจ” หรือเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่า “Nijo Ichiba” เป็นตลาดเก่าแก่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1903 ตั้งอยู่กลางเมืองซัปโปโร ใกล้กับหอส่งโทรทัศน์ ไม่ไกลจากริมแม่น้ำ Sosei และอยู่สุดปลายด้านตะวันออกของย่านช้อปปิ้งถนนทานุกิโกจิพอดี โดยมีหลังคาจั่วสีฟ้าเขียวเป็นเอกลักษณ์ 

***อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยวของท่าน***

 

ค่ำ

พักที่ Red Planet Sapporo Susukino หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

 

วันที่หก

สวนโอโดริ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตึกรัฐบาลเก่า – ท่าอากาศยานชิโตเสะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

นำท่านผ่านชม สวนโอโดริ (หรือ “โอ-โด-หริ-โค-เอ็น” ในภาษาญี่ปุ่น Koen แปลว่า สวน) เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร มีลักษณะแคบยาว คือกว้างแค่ 100 เมตร แต่ยาวถึง 1.5 กม. สวนนี้มีความสำคัญและรู้จักกันดีเพราะเป็นที่จัดงานเทศกาลต่าง ๆ ของเมือง ที่เรารู้จักกันดีที่สุดคือ เทศกาลหิมะ (Sapporo Snow Festival) ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี และงานอื่น ๆ อีกมาก เช่น เทศกาล White Illumination ที่มีการประดับไฟอย่างสวยงามในช่วงคริสมาสต์ เป็นต้น

นำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าของลัทธิชินโตที่มีอายุเก่าแก่ถึง 140 ปี เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้าโยฮะชิระ ผู้พิทักษ์ฮอกไกโดมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกดินแดนนี้ จึงมีผู้ศรัทธาไปมนัสการมากตลอดปี

นำท่านถ่ายภาพกับ ตึกรัฐบาลเก่า ซึ่งได้รับฉายาว่า “วิหารอิฐแดง” อายุร้อยกว่าปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ถือเป็นอาคารที่ทันสมัยแห่งเดียวที่สูง และมีความโอ่อ่าหรูหราที่สุด ปัจจุบันเหลือไว้เพียงความว่างเปล่าแต่ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ

14.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะโดยเที่ยวบินที่ XW145 สายการบิน Nok Scoot

20.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาเข้า โดยสวัสดิภาพ

24 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1124 ครั้ง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ