EASY EXPLORER GEORGIA 6D3N BY TK

หมวดหมู่: GEORGIA

EASY EXPLORER GEORGIA 6D3N BY TK

6 วัน 3 คืน 

วันแรก

กรุงเทพฯ 

18.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรขึ้นเครื่อง

21.45 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK065 สายการบิน Turkish Airlines บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่สอง

อิสตันบูล – ทบิลีซี – วิหารโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองเก่าทบิลิซี – นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า – รูปปั้น Mother of Georgia – โรงอาบน้ำโบราณ – สะพานแห่งสันติภาพ

04.10 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

06.15 น.

ออกเดินทางสู่ Tbilisi International Airport ประเทศจอร์เจีย โดยเที่ยวบินที่ TK378

09.35 น.

เดินทางถึง ทบิลีซี ประเทศจอร์เจีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้วนำท่านเดินทางสู่ ทบิลีซี (Tbilisi) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือเรียกว่า แม่น้ำมตควารี (Mtkvari) ในภาษาท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 เมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัสมาตั้งแต่ในอดีต ในปัจจุบันเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุด อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจที่สำคัญของจอร์เจีย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเข้าชม วิหารโฮลี่ทรินิตี้ (Holy Trinity Cathedral) วิหารที่สำคัญของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์แห่งจอร์เจีย สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ.1995 – 2004 เป็นวิหารคริสต์ออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก จุดเด่นของวิหารจะเหมือนมีหลังคาซ้อนกันหลายชั้น

นำท่านชม เมืองเก่าทบิลิซี (Old town) ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ซึ่งท่านได้พบเห็นความสวยงามและสีสันของอาคารบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นโดยผสมผสานกันระหว่างศิลปะของเปอร์เซียและยุโรป

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมปราการนาริคาล่า (Narikala Fortress) ป้อมปราการหินโบราณขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นตั้งแต่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 4 เพื่อใช้ปกป้องเมือง ซึ่งในอดีตเป็นป้อมปราการที่ที่มีความแข็งแกร่งและตีได้ยากมาก

แล้วนำท่านชม รูปปั้น Mother of Georgia รูปปั้นผู้หญิงในชุดพื้นเมืองจอร์เจียขนาดใหญ่ สร้างจากอลูมิเนียมสูง 20 เมตร ตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1,500 ปีของทบิลีซี มือซ้ายถือชามใส่ไวน์แสดงถึงไมตรีที่หยิบยื่นให้มิตร มือขวาถือดาบหยิบยื่นให้แก่ผู้ที่เป็นศัตรู

 

นำท่านชม โรงอาบน้ำโบราณ (Sulphur Baths) สถานที่สำหรับแช่น้ำพุร้อนที่มีส่วนผสมของแร่กำมะถัน ซึ่งเชื่อกันว่าในน้ำพุร้อนมีแร่ธาตุต่างๆที่ช่วยกำจัดของเสียและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ลักษณะคล้ายโรงอาบน้ำเหมือนกับการออนเซ็นของชาวญี่ปุ่นผสมรวมกับการอาบน้ำแบบตุรกี
จากนั้นนำท่านชมความสวยงามของ สะพานแห่งสันติภาพ (Bridge of peace) มีความยาว 150 เมตร เป็นสะพานข้ามข้ามแม่น้าคูล่า โครงสร้างทำจากเหล็กและแก้ว เปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในเมืองที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งนี้
เย็น

บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ทบิลีซี – ถนน Georgian Military Highway – ป้อมอันนานูรี – คาซเบกี้ – นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ – ทบิลีซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ทางเหนือของประเทศจอร์เจีย ไปตามเส้นทางหลวงของประเทศจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัส จากรัสเซียมายังจอร์เจีย เส้นทางนี้นั้นจะถูกโอบล้อมไปด้วยเทือกเขาคอเคซัสซึ่งกั้นแบ่งระหว่างทวีปเอเชียและยุโรป ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามอลังการเป็นอย่างยิ่ง

ระหว่างทางแวะชม ป้อมอันนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการเก่าแก่ มีกำแพงล้อมรอบ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอารักวี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจอร์เจีย สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 16-17

แล้วนำท่านเดินทางสู่ คาซเบกี้ (Kazbegi) หรือเปลี่ยนชื่อเป็น สเตปันสมินดา (Stepantsminda) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ มีพรมแดนใกล้กับประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ทำให้มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่าน นั่งรถ 4WD ขึ้นชมความสวยงามของโบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,170 เมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจอร์เจีย จากตัวโบสถ์ตั้งอยู่อย่างโดดเด่นและสวยงาม พร้อมด้วยทัศนียภาพโดยรอบของเทือกเขาคอเคซัส จึงทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนกันอย่างมากมาย
(*** หมายเหตุ หากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือถนนปิดให้บริการกะทันหัน ทำให้ไม่สามารถขึ้นไปชมโบสถ์ได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับตัวแทนไปแล้วทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมพาท่านเดินเล่นในเมืองคาซเบกี้แทน ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***)

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ทบิลีซี – เมืองถ้ำอุพลิซิเค – กอรี – พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน – ทบิลีซี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ อุพลิซิเค (Uplistsikhe) เมืองถ้ำเก่าแก่ของจอร์เจีย สร้างโดยการตัดหินและเจาะลึกเข้าไปเป็นที่อยู่อาศัย สันนิษฐานว่ามีการตั้งถิ่นฐานในดินแดนแถบนี้มานานแล้วกว่า 3,000 ปีก่อน ในอดีตช่วงยุคโบราณ ช่วง 500 ปีก่อนคริสตกาล ถึง ค.ศ.500 เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางศาสนาและวัฒนธรรม ก่อนจะถูกรุกรานโดยชาวมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่13 ก่อนต่อมาถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างไป

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ กอรี (Gori) เมืองบ้านเกิดของ โจเซฟ สตาลิน (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองของสหภาพโซเวียต ในช่วง ค.ศ. 1920 ถึง 1950 และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหภาพโซเวียตอีกด้วย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์โจเซฟ สตาลิน (Stalin Museum) ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวและสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของสตาลินเอาไว้ รวมไปถึงตัวอาคารที่สตาลินเกิดด้วย ภายในพิพิธภัณฑ์สตาลิน จัดแสดงชีวประวัติของสตาลินตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต

จากนั้น นำท่านเดินทางกลับทบิลีซี

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหาร

พิเศษ...ชิมไวน์ท้องถิ่นและชมโชว์พื้นเมืองจอร์เจียน

พักโรงแรม GREEN QUEEN BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ทบิลีซี – มิทสเคต้า – วิหารจวารี – วิหารสเวติสเคอเวรี – ลิ้มลองชิมไวน์ของจอร์เจีย – ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport – อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มิทสเคต้า (Mtskheta) เมืองที่มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน เป็นเมืองที่มีโบราณสถานมากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกในปี ค.ศ.1994 นำท่านชม วิหารจวารี (Jvari Monastery) หรืออีกชื่อว่า อารามแห่งไม้กางเขน (Monastery of the Cross) อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์ ภายในมีไม้กางเขนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางโถง สร้างขึ้นในช่วงคริสต์ศวรรษที่ 6 ชาวจอร์เจียให้ความเคารพนับถือวิหารแห่งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งกล่าวกันว่า นักบุญนีโน่ หรือแม่ชีนีโน่ แห่งคัปปาโดเกีย (เมืองหนึ่งในประเทศตุรกีในปัจจุบัน) เป็นผู้นำไม้กางเขนนี้เข้ามาและเผยแพร่ศาสนาคริสต์เป็นครั้งแรก

นำท่านชม วิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitskhoveli Cathedral) สร้างขึ้นราวคริสต์ศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และทำให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Tbilisi International Airport เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.25 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK383 สายการบิน Turkish Airlines

19.00 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

20.15 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK064 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

วันที่หก

อิสตันบูล – กรุงเทพฯ

09.50 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

25 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 664 ครั้ง